...

Om fonden

Bakgrund

Exempel på noterat aktiecase

Följande utgör ett skolexempel på den typen av aktieinvesteringar fonden söker:

  • Mjukvarubolag inom en nisch med hög strukturell tillväxt drivet av lagkrav som gör bolagets produkt till standard.
  • Höga inträdesbarriärer och byteskostnader (switching costs) gör marknaden till ett duopol där bolaget vunnit majoriteten av marknaden.
  • Skalbar affärsmodell med förutsebara intäkter från royaltykontrakt på över 5 år med upp till 100% bruttomarginal.
  • Kontrakt värda flera miljarder SEK med 12 av de 15 största potentiella slutkunderna.
  • Värdet av kundrelationerna ovan är dessutom flera gånger högre eftersom kunderna typiskt sett kopierar tekniken till fler modeller på sina plattformar, vilket har underskattats av aktiemarknaden.
Investeringsstrategi

Aktier: Investeringar i nordiska tillväxtbolag med bevisade affärsmodeller

Fondens aktiedel investerar primärt i små noterade bolag i Norden som visar snabb tillväxt och som har goda förutsättningar att skala upp sin verksamhet med relativt små medel. Det är bolag som vi ser som framtidens storbolag inom sina respektive branscher, men som ligger i en tidig del av sin tillväxtresa. Bolagen som fonden investerar i präglas av en stor, men i stora delar orealiserad, potential där det finns tydliga triggers och inflektionspunkter som kan få stor påverkan på värdeutvecklingen.

Fonden lägger stor vikt vid att förstå bolagen på djupet där förvaltarna söker en kvalitativ insikt i de långsiktiga utsikterna. De är inte rädda att ha en avvikande åsikt om bolagen, så länge visibiliteten i dess intjäningsförmåga är tillräckligt stor.

Fonden letar aktivt efter bolag med skalbara affärsmodeller och uthålliga konkurrensfördelar i branscher med strukturellt växande nischer. Man föredrar särskilt passionerade och ödmjuka bolagsledningar med hög integritet och skicklig kapitalallokering.
En unik kreditexponering tidigare bara tillgänglig för institutioner

En unik kreditexponering tidigare bara tillgänglig för institutioner

Medverkan i finansiella transaktioner som garantier, brygglån, konvertibler, riktade emissioner, noteringar och pre-IPOs är en marknad som tidigare varit vigd åt institutionella placerare. Dessa har en mycket attraktiv potential i förhållande till den risk som tas. Genom att vara en aktör som kan tillföra likviditet i kritiska situationer i bolags utveckling, kan man som investerare få mycket förmånliga villkor. Fonden erbjuder nu privatinvesterare tillgång till denna typ av investering. Historiskt har denna typ av finansiella transaktioner visat mycket hög riskjusterad avkastning, i synnerhet i miljöer där klimatet för börsnoteringar och kapitalanskaffningar varit svagt.
LEDNING

Marlon Värnik

VD, FONDFÖRVALTARE
STYRELSE

Andreas Strömberg

STYRELSEORDFÖRANDE

Peter Norman Ulltin

LEDAMOT

Agneta Nielsen

LEDAMOT

Mats Johansson

LEDAMOT

Jan Broel-Plater

LEDAMOT

Risker

Allmänt

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning varpå en investering i fonden är förknippad med direkt risk att mista delar eller hela det investerade beloppet.

Likviditetsrisk

Fonden har med sin placeringsstrategi en likviditetsrisk då den avser att investera i illikvida tillgångar som onoterade aktier, garantera emissioner och direktfinansiering. Vid kraftiga marknadsrörelser eller handelsavbrott kan marknadspriset understiga emissionspriset. Efterfrågan för teckning av nya vinstandelslån kan också påverka förutsättningarna för Fonden vid avyttringar av vinstandelslån och, som en konsekvens, bidra till fördröjning av utbetalning. För att begränsa likviditetsrisken avser Fonden tillse att en tillräckligt stor del av de totala tillgångarna placeras i större noterade och omsättningsbara innehav samt likvida medel. Likviditetsstresstester utförs löpande för att säkerställa att Fonden är kapabel att möta större nettoutflöden av kapital.

Valutarisk

Fondens basvaluta är SEK men Fonden kan komma att göra investeringar av viss del av kapitalet i andra valutor än den svenska kronan. Fonden avser att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan med valutarelaterade derivatinstrument. Valutarisken bedöms till följd av detta som begränsad.

Motpartsrisk

Fonden tillgodoser sig rätten att använda belåning och handel i derivatinstrument som en del av sin strategi. Vid handel av OTC-derivat uppstår motpartrisk som hanteras med utställda säkerheter och regleras av ISDA. Fonden ställer krav på att säkerheterna ska ha god kreditvärdighet kreditvärdighet och motpartsrisk mitigeras genom att motparten ska utvärderas och vara godkänd av AIF-Förvaltaren. Tillgångarna ska vara likvida och värderas dagligen alternativt utgöras av likvida medel. Mottagna säkerheter får inte säljas vidare, återinvesteras eller pantsättas.

Operativa Risker

Då Fonden har en friare placeringsinriktning än vanliga värdepappersfonder bidrar det till en ökad operativ risk vid förvaltningsbeslut. Operativ risk kan också uppstå löpande i förvaltning och vid administration. Fonden utvärderar process- och systemstöd löpande och genom granskning av kontrollfunktioner i Fonden.

Marknadsrisk

Fonden har exponering mot marknadsrisk genom noterade och onoterade innehav, direktutlåning och handel med derivatinstrument. Vidare är Fonden beroende och påverkad av marknadens allmänna räntenivå. Vinstandelslånsägare bör vid investering vara uppmärksamma på att marknadsoro på aktiemarknaden och större förändringar av räntenivåer på relevanta marknader kan påverka Fondens avkastning negativt. För att begränsa Fondens marknadsrisk kontrolleras risknivå och placeringslimiter löpande av enheten för fondadministration och riskhanteringsfunktionen. Fonden avser på så sätt behålla en väl balanserad portfölj med en diversifierad marknadsexponering.

Kreditrisk

Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker i förvaltningsbeslut och löpande förvaltning. Fonden följer Fondbolaget Finserve Nordics policy för ansvarsfulla investeringar i enlighet med SFDR och exkluderar bolag involverande i produkter och tjänster inom kontroversiella vapen, tobak, pornografi, kol, eller uranutvinning, bolag som bryter mot internationella konventioner och som omfattas av internationella sanktioner. Som en del av hantering av ESG har Fonden utsett en hållbarhetsansvarig som deltar i bedömningen av hållbarhetsrisker i Fondens löpande förvaltning. Fonden beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, då Fonden inte förutses kunna inhämta tillräckligt med information kring sina investeringar för att uppfylla de informationskrav som ställs på sådana fonder.
Exelity är en fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner.

Kontakt

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.